سيستم دودكش بادي وكاربرد آن در نيروگاه هاي حرارتي

بيست و ششمين كنفرانس بين المللي برق – سيستم دودكش بادي وكاربرد آن در نيروگاه هاي حرارتي

دانلود مقاله : بررسي چگونگي عملكرد مدل آزمايشگاهي سيستم دودكش بادي وكاربرد آن در نيروگاه هاي حرارتي

در اين مقاله چگونگي عملكرد مدل آزمايشگاهي سيستم دودكش بادي درشرايط مختلف مورد بررسي وآناليز قرار گرفته است. سيستم دودكش بادي از چهار قسمت اصلي كلكتور، دودكش، اگزوز محصولات احتراق تور بين گازي وتوربين هاي بادي تشكيل شده است. افزايش درجه حرارت ودرنتيجه كاهش دانسيته هواي دودكش دراثر  خروج محصولات احتراق توربين گازي بوسيله اگزوز بدرون دودكش، سبب كاهش فشاراستاتيكي هواي دودكش نسبت به فشار استاتيكي هواي محيط مي گردد . وجود  اختلاف فشار استاتيكي، سبب مكش هواي محيط وهدايت آن توسط كلكتور بسمت دودكش ، ودر نتيجه انرژي جنبشي هواي مكش شده توسط توربين هاي بادي به  انرژي دوراني و در نهايت انرژي دوراني توربين توسط ژنراتور به انرژي الكتريكي تبديل مي شود. در اين سيستم ميتوان از كلكتورهاي شيشه اي به منظور استفاده از انرژي تشعشعي خورشيد نيز استفاده نمود كه دراينحالت هوا از دو منبع حرارتي، خورشيد ومحصولات خروجي اگزوز گازي، گرم ودرجه حرارت آن افزايش مي يابد. سيستم  فوق، سيستم دودكش بادي خورشيدي نامگذاري مي شود. با توجه به تعداد زياد نيروگاههاي گازي در كشور كه داراي پرت حرارتي محصولات احتراق به محيط مي  باشند، امكان سنج ي كاربرد سيستم دودكش بادي و سيستم دودكش بادي خورشيدي به منظور توليد انرژي الكتريكي دراين نيروگاهها مي تواند مورد آناليز وارزيابي قرار بگيرد. به همين منظور مدل آزما يشگاهي كوچكي از سيستم دودكش بادي ساخته شد و پارامترها ي موثر بر عملكرد مدل در شر ايط مختلف ( تغييرات درجه  حرارت  داخل دودكش وارتفاع دودكش) مورد تست و آناليز قرار گرفت. وسپس نتايج آزمايشگاهي بدست آمده با روابط تئوري حاكم بر سيستم دودكش بادي مقايسه و در نهايت نمونه كاربرد واقعي سيستم دودكش بادي خورشيدي در نيروگاه گازي يزد شبيه سازي و مزاياي فني واقتصادي آن نيز بررسي گرديد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *