سيستم توليد پراكنده بر پايه ميكروتوربين ، راهكاري براي توسعه روستايي ايران

توليد پراكنده انرژي الكتريكي از اهدافي است كه مدتها مورد توجه بوده است. امروزه با گسترش سيستم هاي مختلف توليد انرژي الكتريكي، روش گوناگوني مانند استفاده از انرژي هاي تجديدپذير و انواع ژنراتورهايكوچك مورد استفاده قرار ميگيرد، اما هر كدام از اين روشها داراي مزايا و معايب مخصوص به خود ميباشد. از اينرو ميل به داشتن نظام توليد انرژي قابلاعتماد، كم هزينه و ساده، استفاده از توربين هاي گازي كوچك را بهعنوان جايگزين مهمي معرفي كرده است. ميكروتوربينها در واقع توربينهاي گازي با مقياس بسيار كوچك و ساده هستند. اين توربين ها به راحتي با استفاده از انواع سوختها از جمله بيوماس مي توانند به توليد انرژي الكتريكي بپردازند. از ديگرسو توسعه روستاها بطوري كه هم مسائل كشاورزي و دامپروري رونق يابد و نيز مهاجرت شهروندان را به روستاها تشويق كند امروزه يكي از معضلات كشورهاي در حالتوسعه است. دراين راستا يكي از پارامترهاي توسعه، تأمين برق در روستاها مي باشد. از آنجايي كه هزينه انتقال برق به روستاها بسيار بالا است و نيز با توجه به وسعت ايران و اقليم خاص ان انتقال برق به برخي از مناطق كوهستاني و كويري با سختي مواجه است و نگهداري خطوط انتقال بسيار پرهزينه ميباشد، لذا استفاده از ميكروتوربينها راهكار مناسبي براي تامين الكتريسيته در آن مناطق ميباشد. همچنين ايران به عنوان دومين كشـور دارنـده ذخـايرگازي در دنيا بايستي از اين فرصـت اسـتفاده كـرده و هرچـه بيشتر در جايگزيني گاز طبيعي به جاي ساير حاملهاي انـرژي بويژه در جهت توليد برق اقدام نمايد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *