سيستم توسعه يافته توليد همزمان برق، حرارت و سرما

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق – بهره برداري بهينه از سيستم توسعه يافته توليد همزمان برق، حرارت و سرما

دانلود مقاله : بهره برداري بهينه از سيستم توسعه يافته توليد همزمان برق، حرارت و سرما

به كـارگيري از سيسـتم توليـد هـمزمـان حـرارت و تـوان الكتريكي(CHP)در بخشهاي گوناگون صـنعتي، تجـاري و خانگي، فوايد زيادي را به همراه خواهد داشت. امـا از   طرفـي چالشهاي مالي و فني، هم در نحوه انتخاب سيستم و هـم در نحوه به كار گيري از آن نيز مطرح خواهد شد. در ايـن مقالـه ابتـدا يـك سيسـتم CHP كــه شـامل  بـويلر كمكـي، سيســتم سرمايشي جذبي وكمكي ميباشد با افزودن واحدهاي ذخيـره كننده انرژي حرارتي و الكتريكي، توسعه يافته و سپس سيستم  مورد نظر از نظر  اقتصادي بررسي شده اسـت. تـابع هـدف در اين سيستم عبارت است از مجموع هزينه هاي بهـره بـرداري از سيستم توسعه يافته مذكور در طول يك روز. با حـداقل سـازي تابع هدف ارائه شده، نحوه بهره بـرداري از سيسـتم مـوردنظـر طوري تعيين مـيشـود كـه بـارهـاي الكتريكـي، گرمايشـي و سرمايشي در تمام ساعات تأمين شود.  مطالعات موردي، نتيجه به كارگيري از باتري و ذخيره كننده انرژي حرارتي كـه سـبب كاهش هزينه بهره برداري و كاهش توان درخواسـتي از شـبكه خواهد شد را نشان ميدهد .

سيد مجيد ميري لاريمي
دانشگاه تربيت مدرس
تهران- ايران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *