سيستم تلفيقي روشنايي و ارتباط نوري

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق – طراحي سيستم تلفيقي روشنايي و ارتباط نوري با لامپ هاي LED

دانلود مقاله : طراحي سيستم تلفيقي روشنايي و ارتباط نوري با لامپ هاي  LED

با توسعه كاربرد لامپهاي ديودي ( LED ) در روشنایی و نورپردازي و با توجه به طبيعـت نيمرسـانائي ايـن لامـپهـا، بتدريج قابليتهـاي جديـد آنهـا در  صـرفهجـوئي انـرژي و پيدايش كاركردهاي نوين شناسائي و ارزيابي ميشود. در ايـن مقاله به معرفي، طراحي و ارزيابي نمونهاي از اين كاركردهـاي نوين پرداخته ميشود  كه درآن، سيستم روشـنائي نيمـه هـادي همزمان با كاركرد روشنائي و نورپرداري، براي ارسال دادههاي مخابراتي نيز بكارگرفته شده و گونه جديدي از مخابرات بي- سيم نوري و روشنائي هوشمند را پديد آورده است. بـه ايـن- منظور و با هدف يافتن چينش مناسب لامپ هاي ديودي براي سيستم تلفيقي روشنايي- ارتباط بيسيم نوري، چهـار  چيـنش مختلف براي اين لامپها طراحي و كارائي آنها با معيارهـاي صنايع روشنايي و ارتباط نوري ارزيابي شده است. نتايج ارائه شده نشان ميدهد كه چينش قطري  لامـپهـا داراي بهتـرين عملكرد از نظر تامين شدت روشنايي و نـرخ داده مناسـب در سطح معيني از اتاق كار است. اين چيـنش بـا تـوان كلـي 75 وات، شدت روشنايي    500لوكس را براي بيش از % 80سطح و همزمان امكان ارسال اطلاعات با نرخ داده 100مگابيت بـر ثانيه را در  %75 سطح فراهم ميسازد .

كربلايي علي زينب
دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب
تهران – ايران

عبائياني غلامرضا
پژوهشگاه علوم وفنون هسته اي-پژوهشكده ليزر واپتيك
تهران – ايران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *