سوداگری نیروگاه مجازی در بازار انرژی و خدمات جانبیِ رزروچرخان

در اين مقاله، مسئله سوداگری نیروگاه مجازی در بازارانرژی و خدمات جانبیِ رزرو چرخان بررسی شدهاست. بدين منظور مدلی بر
اساس درمدار قراردادنِ قیمت بنیانِ واحدها مقید به قیود امنیت ( 1)SCPBUCکه تعادل عرضه- تقاضا و امنیت داخلی نیروگاه مجازی را به حساب میآورد، ارائه شده است. با استفاده از مدل ارائه شده نیروگاه مجازی خدمات انرژی و رزرو چرخان را فراهم میآورد و با استفاده از سوداگری و حضور در اين دو بازار سودقابل توجهی را عايد خود میسازد. مسئله سوداگری نیروگاه مجازی يک بهینهسازی غیرمحدبِ غیرخطیِ آمیخته با عددصحیح میباشد که با استفاده از برنامهريزی غیرخطی آمیخته با عددصحیح(2)MINLP

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *