سنسور گازمـادون قرمز

چكيده:سنسورگازمادونقرمزباتوليدامواجمادونقرمزوتشعشعآندرمحدودهايمشخصميتواندگازمعينشدهراتشخيصدهد. امواجمادون قرمزدركاناليبنامسلولگازيدرحالتابشهستند.هنگاميكهگازمورد نظروارداينسلولگازيشدتحتتابشامواجمـادونقرمزقرارميگيرد.
اينامواجبابرخـوردباگازموردنظرباطولموجمعين،جلويتابشامواجمـادونقرمزراميگيرد ومانعرسيدنامواجبهقمستآشكارسازسنسورمي
شود.هرچهغلظتگاززياد باشدامواجمـادونقرمزرسيدهبهآشكارسازكمترشدهوبـاعثشناساييگازميشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *