سنسورهای گاز (Gas Sensor)

در محيط زندگی ما ممکن است آلاينده ها و گازهای بسياری وجود داشـته باشـد کـه در نهايـت منجـرب به تخريب محيط ز , ايجاد بارانهای اسيدی , اثرات گلخانه ای, تخريب لايـه ازن و مـسموميت هـای خطرنـاک در افراد شود. برای تشخيص اين گازها ومواد شيميايي به ابزاری نيازمنديم که بتوانيم آنهـا را تـشخيص دهـيم .کـه بـا ظهور وتکامل تکنولوژی ميکروالکترونيک در دهه ١٩٧٠سنسورهای جديد مورد توجـه قـرار گرفتنـد و سنـسورهای مختلفی با قيمت ارزان و کاربرد آسان . اين سنسورهای با توجه به ويژگيها ومشخصه های منحصر به فـرد خود, برای استفاده صحيح و بدون خطا نيازمند طراحی يک مدار ساده و دقيق با رعايـت کامـل نکـات ايمنـی بـرای مراقبت از سنسور و حفظ آن است, که در اين مقاله به آن می پردازيم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *