سنجش ميزان چابكي سازمانهاي دولتي استان يزد مطالعه موردي صنعت برق استان يزد

كي از مسايل اساسي كه امروزه سازمانها بـا آن مواجـهانـد، چگونگي مقابله با تغييرات غيرقابل پيشبيني، پويا و نـامطمئن كنوني است. اگرچه راهحلهاي متفاوتي براي رويارويي با اين شرايط پيشبيني شده است، اما يكـي از كــاربردي و بهتـرين راه حلها استفاده از مفهوم چابكي و ويژگيهاي آن در سازمان است. از آنجا كه لازمه پيادهسازي هـر تكنيكـي در سـازمان، پايش و ارزيابي زيرساختهـاي آن سـازمان در زمينـه مـورد بحث است، در اين راستا ، مقالهي حاضر بـا هـدف سـنجش چابكي در صنعت برق استان يزد انجام گرفته اسـت. بـه ايـن منظور، از پرسشنامهاي در قالب 50سوال و 9بعد بهره بـرده شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *