سنجش كيفيت خدمات الكترونيك در صنعت برق

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق – بررسي و ارزيابي مدلهاي سنجش كيفيت خدمات الكترونيك در صنعت برق

دانلود مقاله : بررسي و ارزيابي مدلهاي سنجش كيفيت خدمات الكترونيك در صنعت برق

پژوهش حاضر با بهره گيري از شبكه هاي عصبي مصنوعي (ANN) به عنوان يك ابزار قدرتمند در مدل سازي روابط غيرخطي، به بررسي و ارزيابي مدل هاي مختلف سنجش كيفيت خدمات الكترونيك در صنعت برق پرداخته است. اين مطالعه از حيث هدف، تحقيقي كاربردي و از لحاظ نحوه گردآوري داده ها از نوع توصيفي- ميداني به شمار مي رود، روش انجام تحقيق نيز به صورت پيمايشي است . جامعه آماري مشتمل بر مشتركين شركت توزيع نيروي برق استان هرمزگان ميباشند كه از خدمات  الكترونيك اين شركت استفاده ميكنند. در اين تحقيق جهت جمع آوري داده ها از پرسشنامه استاندارد اي-اسكوآل (E-S-Qual) و به منظور بررسي و ارزيابي كيفيت خدمات الكترونيك از چهار مدل 1)سروپروف غير وزني 2)اي-اسكوآل غير وزني 3)سروپرف وزني (سروايمپرف) و 4) اي-اسكوآل وزني به كمك شبكه  هاي عصبي  مصنوعي استفاده گرديد . نتايج حاصل از بكارگيري رويكرد شبكه هاي عصبي مصنوعي نشان داد كه مدل اي-اسكوال وزني نسبت به سه مدل ديگر ، با دقت بيشتري قادر به سنجش كيفيت خدمات الكترونيك در پيش بيني رضايت مشتركين شركت توزيع نيروي برق استان هرمزگان ميباشد. اين امر نشاندهنده وجود مدل هاي بهتر براي پيش بيني رضايت مشتريان، در صورت استفاده از رويكردهاي نوين در مديريت بازار برق و خدمات رساني مطلوب به مشتركين است .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *