سنجش كارايي و رتبه بندي شركتهاي برق منطقهاي ايران به روش تحليل پوششي دادههاي شبكهاي

شركتها نيز ماز ميان صنايع راهبردي و زيربنايي موجود در هر كشور، صنعت برق از مهمترين و حياتيترين صنايع بوده كه به دليل سرمايهبر بودن و پرهزينه بودن، صنعتي انحصاري محسوب ميشود. لذا افزايش كارايي و بهرهوري در اين صنعت از اهميت بسيار زيادي برخوردار است. اين تحقيق با هدف سنجش كارايي و رتبه بندي شركتهاي برق منطقهاي ايران با استفاده از روش تحليل پوششي دادهها صورت پذيرفته است. به دليل ضعف مدلهاي معمولي و كلاسيك تحليل پوششي دادهها، در اين تحقيق براي نخستين بار از مدلهاي شبكهاي در سنجش كارايي شركتهاي برق منطقهاي ايران استفاده شده و كارايي واحدهاي داخلي شركتها نيز مورد بررسي قرار گرفته است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *