سنجش غلظت مايعات بروش نوري

اندازه گيري غلظت مايعات در صنايع مختلف، بخصوص صنايع غذايي همچون صنايع توليد قند، رب، آب ميوه وغيره بسيار ضروري مي باشد.عمل سنجش در بخشهاي مختلف فرايند توليد مورد نياز است. بنابراين سيسـتمي مـورد نياز است كه بتواند در كمترين زمان ممكن اطلاعات را پردازش نمايد وميزان غلظت را اندازه گيري نمـوده ودر اختيـار واحد كنترل قرار دهد. روش انتخابي ما براي سنجش غلظت شربت قند استفاده از اشعه مادون قرمز است. بطور كلي مي توانيم آزمايش را به دو قسمت، واحد نوري و واحد پـردازش سـيگنال تقسـيم نمـود. در واحـد نـوري از المانهاي موجود استفاده شده است كه همان ديودهاي نور گسيل در طيف مادون قرمز مي باشند.نورحاصـل را از درون ماده مبنا كه آب مي باشد ونيز مايع تحت آزمايش)شربت قند( عبور داده ونور خروج iرا دريافت كـرده و بـا پـردازش مناسب ميزان غلظت قند بدست مي آيد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *