سنجش بهره وري نيرو ي انساني در صنعت برق

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق – سنجش بهره وري نيروي انساني در صنعت برق با استفاده از مدل ACHIEVE

دانلود مقاله : سنجش بهره وري نيروي انساني در صنعت برق با استفاده از مدل ACHIEVE

پژوهش حاضر در صدد است به بررسي و سنجش بهره وري نيروي انساني در شركت توزيع ني روي برق استان هرمزگان با استفاده از مدل ACHIEVE بپردازد. روش تحقيق، توصيفي- پيمايشي بوده و روش جمع آوري اطلاعات كتابخانهاي- ميداني ميباشد.

جامعه آماري اين تحقيق، مديران و كاركنان شركت توزيع نيروي برق استان هرمزگان را شامل ميشود. نتايج اين تحقيق حاكي از آن است كه ميزان بهره وري
نيروي انساني در سطح مديران و كاركنان شركت توز يع نيروي برق استان هرمزگان مطلوب ميباشد.

يافته هاي ديگر اين پژوهش دلالت بر آن دارد كه بين بهره وري مديران و
كاركنان اختلاف معناداري وجود داشته و بهره وري مديران از بهره وري كاركنان بيشتر ميباشد . همچنين يافته هاي اين پژوهش نشان ميدهد كه ارتباط بين سن و بهره وري نيروي انساني مثبت بوده ولي اين رابطه در سطح كاركنان معنادار نيست.

همچنين بين سابقه خدمت و ميزان بهره وري نيروي
انساني در سطح مديران و كاركنان رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. علاوه بر اين، رابطه بين ميزان تحصيلات و بهره وري نيروي انساني تنها در سطح مديران مثبت و معنادار ميباشد.

 

دكتر علي عطافر – حسين منصوري  – عباس حسني

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *