ساخت و اندازه گيري مشخصات ميكسر باند موج ميليمتري با بكارگيري MMIC

امــروزه بكــار بــردن ميكســرهاي فــركانس بــالا درسيسـتمهاي ارتباطاتـي بدون سيم، از اهميت خاصي برخوردار اسـت. طراحـي، سـاخت و اندازهگيري مشخصات ميكسرهاي فركانس بالا، باند مايكروويو و باند ميليمتري، جزء تجربههاي جديد مدارات مايكروويو بشمار ميآيد. در اين مقاله به بررسي سـاخت عملـي و انـدازه گـيري مشخصـات ميكسر باند Kaبا استفاده از فناوري MMICتخصيص داده شده و نتايج طراحي و ساخت با هم مقايسه شده اند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *