ساخت شبيه ساز نيروگاه سيكل تركيبي

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق – ساختار نرم افزاري بهينه جهت ساخت شبيه ساز نيروگاه سيكل تركيبي

دانلود مقاله : ساختار نرم افزاري بهينه جهت ساخت شبيه ساز نيروگاه سيكل تركيبي

امروزه مباحث ايمني و اقتصـادي در عملكـرد نيروگـاههـا بسيار مورد توجه بوده و حائز اهميت ميباشد. يكي از راههاي دسترسـي بـه ايـن دو هـدف مهـم اسـتفاده از  شـبيه سـازهاي نرمافزاري ميباشـد. شـبيه سـازها امكـان ارزيـابي روشهـاي مختلف كنترل و بهره برداري را ميسر ميسازند. از طرف ديگر با توجه به بازده بالاي نيروگاه سيكل تركيبـي، همـواره تعـداد آنها در كشور روبه افزايش ميباشـد. نيروگـاه سـيكل تركيبـي طرح نيام (شركت مپنا)در آينده نزديك طرح غالب نيروگـاه هاي سيكل  تركيبي در كشور خواهد بود. در اين مقاله ساختار نرمافزاري سيستم كنترل نيروگاه سيكل تركيبي طرح نيام مورد توجه قرار گرفته و سعي شده است تا با توجه به  تكنولوژهاي مدرن و رايج نيروگاهي، امكانات نرم افزاري و سـختافـزاري موجود در كشور، ساختاري مناسب و بهينه جهـت سـاخت و بكارگيري اين شبيه ساز ارائـه گـردد. در سـاختار نـرم افـزاري شبيه ساز پيشنهادي از امكانات و توانـاييهـاي سـه نـرم افـزار WinAC ،Matlabو آزمايشات نشان دهنده امكان پياده سـازي ايـن سـاختار نـرم
افــزاري و بكــارگيري مــوثر آن در امــر آمــوزش كــاربران و مهندسين نيروگاه سيكل تركيبي بوده و همچنين باعث صرفه جويي اقتصادي قابل توجهي خواهد شد.

 

وهاب حاجي حاجي – محسن منتظري – ادوارد غريبيان
پژوهشگاه نيرو – دانشگاه صنعت آب و برق – پژوهشگاه نيرو
پژوهشكده توليد نيرو (شهيد عباسپور) پژوهشكده توليد نيرو
تهران – ايران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *