ساخت سلول خورشيدي نانوساختار و بررسي خواص الكتريكي آن در شرايط محيطي

عنوان يكي اسلولهاي خورشيدي يا سلول هاي فوتوولتايي ك ابزاري هستند كه انرژي خورشيدي را تحت اثر فوتوولتاييك به الكتري سيته تبديل ميكن ند. انرژي كه از طريق خورشيد به زمين ميرسد 10000بار بي شتر از انرژي مورد نياز انسان ا ست. مصرف انرژي در سال 39) 2050 سال دي گر( در حدود سه برابر بي شتر از مصرف امروزي آن خواهد بود. با اينحال اگر فقط 0/1درصد از سطح زمي ن با مبدل هاي انرژي خورشيدي پوشيده شوند و تنها ٪ 10بازده داشته باشند براي تأمين انرژي مورد نياز بشر كافي خواهد بود. سلولهاي خورشيدي نانوساختار كه نسل سوم از سلولهاي خورشيدي هستند، به دليل ويژگيهاي برجستهاي چون قيمت پايين و سازگاري با محيط زيست، امروزه به عنوان يكي از انواع سلولهاي خورشيدي مطرح ميباشند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *