ساخت سراميك PZTمورد استفاده در سنسورهاي پيزواپتيك

ســراميكهــاي پيزوالكتريــك از خــانواده PZTبــه عنــوان پرمصرفترين سراميكهاي پيزوالكتريك با ساختار كريسـتالي پروســكايت، مــوادي مناســب بــراي بســياري از كاربردهــاي الكتريكــي بــويژه سنســورها هســتند. بــراي بــهكــارگيري پيزوسـراميكهـا در هـر زمينـه نيـاز بـه تركيبـي از خـواص الكتريكــي شــامل: ثابــت ديالكتريــك نســبي ) ،(εاتــلاف ديالكتريك ) ،(tanδفاكتور كيفيت ديالكتريك ) ،(Qmضريب تزويج الكترومكانيكي ) (kو ضـريب بـار پيزوالكتريـك )(d33 است. كاربرد وسيع سراميكهـاي تيتانـات زيركونـات سـرب بــدليل تغييــر در خــواص الكتريكــي و الكترومكــانيكي ايــن ترکیبات با تغییر در ترکیب آن هاست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *