ساختار بهره برداري وكنترل شبكه برق ايران، چالشها و چشم انداز آينده

ساختار وسـازمان راهبـري شـبكه توليـد وانتقـال مبتنـي بـر ساختارديسپاچينگي ومتناسب با فلسفه بهره برداري ومديريت شبكه مي باشد. بين ساختار ديسـپاچينگي و چگـونگي بهـره برداري ،همواره هماهنگي وتناسب كاملي وجوددارد بطوريكه تغيير دريكي مستلزم تغيير درديگري خواهدشد. هرنوع بحث و تصميم گيري درمورد ساختار ديسپاچينگي كشور و انتخاب رهيافت كنترل متمركز ، كنترل مبتنـي بـر سـاختارهرمي ويـا كنترل متكثـر ومسـتقل عـلاوه بـر نيازمنـديهاي مخـابراتي و اطلاعاتي مستلزم تعيين رويـه هـا ي متناسـب بهـره بـرداري و برنامه ریزی شبکه میباشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *