ريشهيابي شكست پرههاي ثابت سوپر آلياژي پايه كبالت X-45 در توربينهاي گاز

يكي از اجزا مهم توربين هاي گاز پرههاي ثابت رديف اول است كه تحت بيشترين آسيب هاي مكانيكي و اكسيداسيون قرار دارند. در اين مقاله ضمن بررسي جنس پره هاي ثابت رديف اول، پوشش ونحوه ي خنك كاري آنها، علت شكست چند پره از توربين ACEC W251-B2از ديدگاه متاوروژيكي و بهره برداري مورد مطالعه قرار گرفته شده است. علت سوختگي واكسيداسيون شديد پره ها ناشي از عدم تنظيم و هم راستا شدن بسكتهاي رديف اول و دوم، تخريب وسايش نازل هاي سوخت و در نتيجه برخورد محصولات احتراق با دماي بيش از حد به سطح پره ها بوده است. از عوامل تغيير شكل پلاستيك لبه هاي فرار پره ها ميتوان به برخورد ذرات خارجي به آن وانسداد كانال هاي خنك كن ودر نتيجه افزايش دماي پره ها و كاهش استحكام آنها نام برد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *