رویکرد چندهدفه در برنامه ریزي توسعه ي شبکه هاي توزیع

باتوجه به رشد بار و ورود انواع متنوع واحدهاي تولیدپراکنده به شبکههاي توزیع، یکی از بخشهاي مهم برنامهریزي سیستمهاي قدرت، برنامهریزي توسعهي شبکههاي توزیع میباشد. با مدلسازي مسئلهي برنامهریزي توسعهي شبکهي توزیع با افق زمانی بلندمدت میتوان براي تعیین نوع، مکان و ظرفیت واحدهاي تولیدپراکنده و یا توسعهي بهینهي خطوط و پستها برنامهریزي نمود. در این مقاله برنامهریزي توسعه با نگرشی چندهدفه و با درنظرگرفتن اهداف هزینه، قابلیتاطمینان و مسائل زیستمحیطی انجام میشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *