رویکرد چندهدفه در برنامه ریزي توسعهي شبکه هاي توزیع

باتوجه به رشد بار و ورود انواع متنوع واحدهاي تولیدپراکنده به شبکه هاي توزیع، یکی از بخشهاي مهم برنامهریزي سیستمهاي قدرت، برنامهریزي توسعه ي شبکههاي توزیع میباشد. با مدلسازي مسئله ي برنامه ریزي توسعه ي شبکه ي توزیع با افق زمانی بلندمدت میتوان براي تعیین نوع، مکان و ظرفیت واحدهاي تولیدپراکنده و یا توسعهي بهینهي خطوط و پستها برنامهریزي نمود. در این مقاله برنامهریزي توسعه با نگرشی چندهدفه و با درنظرگرفتن اهداف هزینه، قابلیتاطمینان و مسائل زیستمحیطی انجام میشود. براي این کار از روش بهینهسازيɛ چندهدفه مقید به  استفاده میگردد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *