رويكردي نو در سيستمهاي كنترل و ديسپاچينگ شبكه قدرت ايران با استفاده از امكانات پايش و كنترل فراگير WACS

پيشرفت سريع سيستمهاي مخابراتي در جهـان و ابـداع روش اندازه گيري فازوري سنكرون به كمك PMUها و با اسـتفاده از سيگنال همزماني ،GPSتحول عظيمـي در پـايش و كنتـرل شبكههاي گسترده و بههم پيوسته قـدرت ايجـاد كـرده اسـت. رشد اين تكنولوژي هنوز هم با شتاب قابـل ملاحظـهاي ادامـه دارد، بطوريكه در آينده نزديك سيستم سريع كنتـرل هماهنـگ شبكه كه قـادر بـه محـدود سـازي دامنـه اغتشاشـات وارده و ممانعت از بـروز ناپايـداريهـا اسـت، بطـور قطـع جـايگزين روشهاي معمول و كم اثر كنتـرل محلـي و امكانـات محـدود سيستمهاي فعلـي SCADA/EMSبـراي ايجـاد سيسـتمهـاي فراگير كنترل زمان واقعي وهمچنـين كنترلهـاي كنـدتري نظيـر كنترل ثانويه ولتاژ در شبكه هاي قدرت خواهـد شـد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *