رويكردي جديد در جهت رتبه بندي پيشامدهاي احتمالي سيستم قدرت

یكي از معيارهاي مهم در برنامهريزي و توسعه مناسب سيستم قدرت شناسايي پيشامدهاي احتمالي شديد ميباشد. براي يك شرايط ايدهآل وقتي سيستم پيشامدي را تجربـه نكنـد و همـه مولفه ها در سيستم به طور صحيح بهرهبرداري گردند، سيسـتم قادر به فراهم نمودن حـداكثر حاشـيه مگـاوات اسـت. بـروز پيشامدهاي احتمالي موجب كاهش حاشيه مگاوات و به نوعي كاهش بارگذاري سيستم مـيشـود. در ايـن مقالـه رويكـردي جديد با بهكار بردن روش پخش بارتـداومي و محاسـبه نقطـه بارگذاري حداكثر در بروز پيشامدهاي احتمالي يگانـه )نظيـر خروج واحدهاي توليدي و خـروج خطـوط(، بـه رتبـه بنـدي پيشامدهاي احتمـالي يگانـه در جهـت شناسـايي پيشـامدهاي  حتمالي شديد پرداخته ميشود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *