روند انتخاب طرحهاي بهينه شبكه هاي توليد، انتقال و فوق توزيع با در نظر گرفتن ملاحظات قابليت اطمينان

با توجه به توسعه شبكه توليد و انتقال كشور و رشد روزافزون مصرف انرژي، ارائه طرحهاي توسعه بهينه از ديدگاه اقتصادي و همچنين مهندسي از اهميت بالائي برخوردار اسـت. يكـي از عوامل مهمي كه مي تواند در درجه بنـدي طـرحهـاي توسـعه شبكه مورد استفاده قرار گيرد، ميزان تاثير آنها بـر روي قابليـت اطمينان شبكه مي باشد. در اين مقاله سعي شده است تا با ارائه الگوريتمي مناسب براي انتخاب طرح بهينه از ديـدگاه قابليـت اطمينان، مسائل اقتصادي طرحها نيز مـورد توجـه قـرار گيـرد. طبيعتا” با توجه به تضاد ذاتي بين افزايش قابليت اطمينان شبكه و قيمت طرحهاي توسعه، لازم است تا معيار قابليـت اطمينـان طرح در كنار ساير ملاكهاي سـنجش طـرحهـاي توسـعه قـرار گيرد. نهايتا” الگوريتم ارائه شـده بعنـوان نمونـه جهـت بررسـي قابليت اطمينان يكي از طـرحهـاي توسـعه، در برق منطقه ای تهران پیاده شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *