روش هوشمند جديدي براي حل مساله ي در مدار قرار دادن ژنراتورها

در اين مقاله روشي جديد براي حل مساله در مدار قـرار دادن ژنراتورها مبتني بر روش بهينه سازي اجتماع پرندگان پيشنهاد شده است. اين روش محدوده جستجو را بـا در نظـر گـرفتن شرايط بار سيستم و پيشينه توليـد آن مشـخص مـي نمايـد و آنگــاه بــا اعمــال الگــوريتم PSOهزينــه تركيبــات مختلــف ژنراتورها را حداقل مي نمايد. بهتـرين پاسـخ از بـين حـالات فوق جواب مساله خواهد بود. در اين مقاله تغييراتـي در تـابع هدف نسبت به ساير مقالات موجود اعمال شـده كـه سـرعت همگرايـي PSOبـه نقطـه بهينـه را افـزايش مـي دهـد. روش پيشنهادي بر روي سيستم 10ژنراتوري IEEEآزمـايش شـده است و نتايج بهتري را نسبت بـه سـاير روشـهاي ارائـه شـده را نشان میدهد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *