روش كاربردي مقايسه و اولويت سنجي پروژه هاي تحقيق و توسعه

امروزه بسياري از سازمانها فعاليتهاي خود را در چـارچوب پـروژه انجـام مـيدهنـد و از مزايـاي فرآينـدهـاي علمـي و آزمودهي مديريت پروژه بهره ميبرند. بدينترتيـب، پـروژههـا گسترهي وسيعي از فعاليتهاي سـازمانهـا را دربرمـيگيرنـد. دراينميان، كمبود ترازويي كـه بـا آن بتـوان وزن ايـن اقـلام گوناگون را در مقايسه با يكديگر و در مقايسه بـا هـدفهـا و اولويتهاي سازماني سـنجيد و ارزش هريـك را بـه واحـدي مشترك بيان كرد كاملاً احساس ميشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *