روش شبيه سازي سيستم OFDM در مخابرات سيستم هاي قدرت و انتخاب اكولايزر مناسب جهت جبران سازي اثر كانال در مخابرات سيستم هاي قدرت

نويزهاي ضربه اي و چند مسيرگي از مهمترين علت هاي ايجاد خطاي بيتي در سيستم هاي PLC مي باشد. در اين مقاله، شبيه ساز ي سيستم OFDM در خطوط قدرت (PLC) ، به عنوان بستري بر اي ارسال اطلاعات انجام گرديده است . نتايج حاصل از شبيه ساز ي نشان مي دهد كه با استفاده از تكنيك OFDM مي توان سرويس هاي با نرخ بيت و قابليت اطمينان بالا را بر روي سيستم PLC ارسال نموده و تا حد زيادي مي توان بر مشكل چند مسيرگي و نويزها ي ضربه اي ايجاد شده ناشي از خطوط انتقال قدرت فائق آمد و BER را تا حد زيادي كاهش داد.

 

 

حاجي عاطفت دوست- محمدحسين قامت- عليرضا ذوالقدر اصلي
شركت برق منطقه اي فارس، شيراز، ايران
بخش برق دانشكده مهندسي دانشگاه شيراز، شيراز، ايران

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.