روش ساده و كاربردي براي ارزيابي احتمالاتي ولتاژ در شبكه هاي توزيع شعاعي

توان به سادگي فرمودر اين مقاله، روشي ساده و كاربردي براي ارزيابي احتمالاتي ولتاژ در شينهاي توزيع ارائه شده است. مدل پيشنهادي بدون
نياز به حل پخش بار احتمالاتي و استفاده از روشهاي تحليلي نظير كانولوشن ) (Convolutionو كاميولنت ) (Cumulantكه داراي پيچيدگيها و دشواريهاي زيادي هستند قادر به محاسبه مقادير احتمالاتي ولتاژ است. در نتيجه، روش ارائه شده، به روشهاي عددي حل پخش بار احتمالاتي نظير شبيهسازي مونت كارلو )كه داراي بار محاسباتي بالا هستند( نيز نيازي ندارد. اين روش با استفاده از محاسبه مقادير مورد انتظار و واريانس بارهاي هر شين با توجه به نوع توزيع احتمال آنها قادر است با كمك ضرايب حساسيت و استفاده از روابط ساده مداري مقادير ولتاژ شينها را بصورت احتمالاتي استخراج كند. در ادامهي مقاله، مدل پيشنهادي بر روي سيستم توزيع شعاعي نمونه، تست شده و نتايج مورد تحليل قرار گرفتهاند. از مزاياي روش پيشنهادي میتوان به سادگي فرمولاسيون، بار محاسباتي بسيار كم و كاربردي بودن آن اشاره كرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *