روش جديد براي كنترل غيرخطي دي استات كام، به منظور بهبود كيفيت توان

نياز به بهبود عملكرد جبران ساز ايستاي موازي شـبكه توزيـع DSTATCOM براي بهبود كيفيت توان به طور فزاينـده اي احساس مي شود. بدين منظور، در اين مقاله، روش كنترل غير خطي بر مبناي خطي سازي دقيق از طريق فيدبك، بهبـود داده مي شود. در اين روش كنترلي ،MIMOعلاوه بر جبران Vdcو ، q ولتاژ خازن برخلاف روش هاي معمول بـه طـور مسـتقيم كنترل و تثبيت مي شود، كه نتـايج آن، تثبيـت ايـده-آل ولتـاژ خازن در مقدار مرجع، امكان كنترل كردن تك تك خـازن هـا به طور مستقل در اينورترهاي چندسطحي و حذف تنها كنترل كننــده PIدر سيســتم كنترلــي اســت. در ايــن روش، امكــان گسترش نقطه كار، بدون تغيير مقاديیرKpوI  K میسر میشود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *