روش جديد براي بدست آوردن محل دقيق خطا و مقدار مقاومت خطا در زون اول رله ديستانس در شبكه به هم پيوسته با استفاده از لينك مخابراتي

رله ديستانس به عنوان حفاظت اصلي خطوط انتقال و فوق توزيع استفاده ميشود، اما عواملي وجود دارند كه سبب عملكرد اشتباه رله ديستانس ميشوند، به طور كلي اين عوامل به 5گروه، خطا اندازه گيري ترانس هاي CTو ، VTشرايط بهرهبرداري شبكه، تغييرات ساختاري شبكه، نوسانات توان و تغييرات فركانس و مقاومت خطا، تقسيم ميشوند، از اين رو تلاش هاي بسياري شده است تا اثرات اين شرايط را تا حد امكان كاهش دهند. در اين مقاله نيز يك روش براي محاسبه دقيق محل خطا و مقدار مقاومت با استفاده از لينك مخابراتي ارائه شده است، اين مقاله تنها از مولفه مثبت جريان باس دورتر )به صورت فازور( در محاسبات خود براي همه خطاها در زون اول استفاده ميكند، اين روش مستقل از شرايط ساختاري و شرايط بهرهبرداري است. درستي روش پيشنهادي با روابط رياضي و شبيه سازي در نرم افزار نشان داده شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *