روش جديد ادغام تصميم مبتني بر رفتار سنجندههايچندگانه وكاربرد آن در آشكار سازي و شناسايي توزيعشده اهداف

در اين مقاله ارائه روشي نو جهت ادغام تصميم مبتني بر رفتار سنجندههايچندگانه با كاربرد در آشكارسازي و شناسايي اهداف در يك شبكه ازسنجندههاي توزيعشده
مدنظر است. هر كدام از سنجندهها داراي قابليت اعتماد ، خطا و نوع اطلاعات خروجي مخصوصبه خود است. بنابراين در يك مركز پردازش و تصميم گيري كه اطلاعات يك هدف را از منابع سنجنده متنوع دريافت ميكند، دقت و سرعت تصميمگيري نهايي وابسته به چگونگي ادغام اطلاعات دريافتي است. استخراج و وزن دهي به مؤلفههاي عملكرد لحظهاي ودرازمدت هرمنبع اطلاعات و استفاده از قانون تصميمگيري سريع و دقيق از اهداف اصلي اين مقاله است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *