روش جديد اجرای استراتژی حداقل انرژی برای کنترل DVR

توانايی جبرانکنندگی تزريقی  DVR توسط آن و مقدار انرژی که میتواند در مدت زمان کمبود ولتاژ به سيستم تحويل دهد، بستگی دارد. در شرايطی که کمبود ولتاژ عمق و تداوم زيادی دارد، برای حفظ توانايی در جبران کمبود ولتاژ، میتوان از استراتژی DVR عملکرد استفاده نمود. در اين روش DVR حداقل انرژی برای کنترل سعی میشود با توجه به محدوديتی که روی اندازة ولتاژ حداقل DVR تزريقی وجود دارد توان حقيقی تحويلی توسط شود. توانايی جبرانکنندگی توسط آن و مقدار انرژی که میتواند در مدت زمان کمبود ولتاژ به سيستم تحويل دهد، بستگی دارد. در شرايطی که کمبود ولتاژ عمق و تداوم زيادی دارد، برای حفظ توانايی در جبران کمبود ولتاژ، میتوان از استراتژی DVR عملکرد استفاده نمود. در اين روش DVR حداقل انرژی برای کنترل سعی میشود با توجه به محدوديتی که روی اندازة ولتاژ حداقل DVR تزريقی وجود دارد توان حقيقی تحويلی توسط شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *