روش تركيبي هوشمند شناسايي جزيره الكتريكي با وجود توليد پراكنده

در اين مقاله با بررسي روشهاي موجود شناسايي جزيره بـراي سيستم قدرت در شرايط وجود توليد پراكنده، روشي هوشمند بكمك سيستم استنتاج فازي-تطبيقي ) (Anfisو با حداقل خطا بدون استفاده از معيارهاي شناسايي مصوب استانداردها مـورد بررسي قـرار گرفتـه اسـت. در اينجـا از تركيـب پارامترهـاي مختلف سيستم بر پايه روش پسيو شناسايي و تغييـرات تـوان راكتيو بر پايه روش اكتيو براي شناسـايي مطمـئن تـر شـرايط جزيره براي هر سـاختار ممكـن شـبكه و سـطح نفـوذ توليـد پراكنده استفاده شـده اسـت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *