روش اكتيو جديد جهت تشخيص جزيره اي شدن در حضـور واحـدهاي توليد پـراكنده سنكـرون

بهرهگيري از واحـدهاي توليـد پراكنـده بـه سـرعت در حـال افزايش است و بسياري از اين واحدها به سيستم توزيع اتصال يافتهاند. جزيرهاي شدن يا قطع شبكه اصلي در صـورتي روي ميدهد كه به واسطه برخي دلايل، تامين توان از شبكه اصـلي قطع گردد، در حالي كه واحد توليد پراكنده همچنان به تغذيـه سيستم توزيع ادامه ميدهد. از آنجا كه جزيرهاي شـدن اثـرات منفي در حفاظت و عملكرد سيستم توزيع دارد، ايجاد جزيـره بايد بطور موثري تشخيص داده شده و واحد توليد پراكنـده از سيستم توزيع جدا گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *