روشی جدید برای پنهان شکنی در سیگنالهای صوتی- گفتاری

تا حد 90درصد در ظرفیتاین مقاله یک روش مؤثر در کشف فایلهای صوتی گفتار که توسط روش پنهاننگاری LSBدر آنها پیام پنهان شده است، را ارائه میدهد. در روش پیشنهادی براساس میزان بینظمی موجود در بیتهای کمارزش ویژگیهای مورد نظر استخراج میشوند و برای دستهبندی فایل مورد نظر در دو گروه سیگنال حامل پیام مخفی و سیگنال فاقد پیام مخفی شده، از یک طبقهبندی کننده SVMغیرخطی استفاده شده- است. در این تحقیق برای بررسی روش پیشنهادی از 1000فایل سخنرانی و گفتار، در ظرفیتهای مختلف پنهاننگاری، استفاده شده است. نتایج آزمایش از دقت بالای این روش تا حد 90درصد در ظرفیت پنهاننگاری %20حکایت دارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *