روشی جدید برای حل مسأله اندیس مدولاسیون در تجزیه سیگنالهای فاز پیوسته برحسب سیگنالهای PAM

مـا در ایـن مقالـه بـه بررسـی مسـأله اندیس مدولاســیون در تــبدیل مدولاســیونهای فــاز پیوســته بــه مجموعـی از شـکل موجهـای PAMمی پردازیم. مراجع مختلفـی ایـن مسـأله را مـورد بررسـی قـرار دادهانـد کـه مدولاسـیونهای غیرخطی فاز پیوسته را میتوان به صورت مجموعی از مدولاسیونهای خطی PAMنوشت. مسألهای کـه در ایـنجا وجـود دارد این است که این روش به ازای برخـی مقادیـر اندیس مدولاسیون قابل اجرا نمیباشد. در این مقاله روشی ارائه میگردد که با اعمال تغییراتی در فاز سـیگنال دریافتی بتوانیم تجزیه به مدولاسیونهای خطی را بـرای تمام مقادیر ممکن اندیس مدولاسیون انجام دهیم و در نتـیجه گـیرنده طراحـی شـده براسـاس ایـن سـاختار میتواند برای تمام مقادیر اندیس مدولاسیون کارایی داشته باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *