روشی جدید براي واتر مارکینگ کور تصاویر بااستفاده از تبدیل والش

دراین مقاله ، روشی جدید براي واتر مارکینگ کور تصاویر سطح خاکستري ارائه می گردد. در روش پیشنهادي، ابتدا تصویر میزبان به بلوکهاي 4×4ناپوشا تقسیم می شود.پس از محاسبه تبدیل والش این بلوك ها، براي هر بلوك، 5 مولفه اول ACآن با استفاده از ضرایب DCبلوکهاي مجاور تخمین زده می شود. درج واترمارك با افزودن ضـریبی بـه مقدار تخمینی، انجام می شود.از آنجاییکه افزودن واتر مارك ضرایب DCرا تغییر نمـی دهـد، اسـتخراج واترمـارك بـا محاسبه تخمینی مجدد ضرا ACو مقایسه آن با مقدار عملی آن درتصویر واترمارك شده امکان پذیر می باشد.  الگوریتم پیشنهادي روي تعدادي تصو اعمال و مقاومت آن در مقابل پردازش هـاي متعـارف تصـویر بررسـی گردیـد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *