روشي نو در محاسبه تلفات كرونا با در نظر گيري اثر ضريب پراكندگي يون متغير با ميدان با استفاده از روش اجزاي محدود

دقت مناسب، از سرعت هماين مقاله روش جديدي را براي تعيين تلفات ناشي از كرونا خطوط انتقال فشار قوي با كمك روش اجزاي محدود  ارائه داده استFinite Element Method) در اين روش پتانسيل سطح هادي و زمين و نيز ميدان الكتريكي روي سطح هادي به عنوان شرايط مرزي در نظر گرفته مي شوند. با تغيير روش بروز رساني بارهاي الكتريكي و همچنين تغيير در الگوريتم محاسبه جريان كرونا و حذف يكي از حلقه هاي تكرار، به سرعت همگرايي بالاتر و كاهش تعداد دفعات تكرار دست يافته شده است. علاوه بر اين ضريب پراكندگي يون نيز بصورت متغير با ميدان در معادلات حاكم وارد شده است. نتايج بدست آمده و مقايسه آن با نتايج آزمايشگاهي نشان مي دهد كه روش فوق علاوه بر دقت مناسب، از سرعت همگرايي بالايي برخور دار است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *