روشي نو در فيلتر هاي وفقي چند باند

در اين مقاله روشي براي بهبود يک ساختار جديد ارائه شده در  و همچنين روش محاسباتي جديدي مبتني بر اين ساختار براي وفق دادن ضرايب فيلتر ارائه مي کنيم تا
علاوه بر رهايي از فرض فيلتر بانکهاي Paraunitaryاز فرض تکه اي خطي بودن طيف توان سيگنال ورودي نيز بي نياز گرديم. اين ساختار مبتني بر تجزيه Polyphaseفيلتري است که بايد وفق داده شود. روش محاسباتي جديد, سرعت همگرايي الگوريتم LMSرا بهبود مي دهد. هنگامي که تعداد باندها را افزايش يابند سرعت همگرايي افزايش مي يابد. پيچيدگي محاسباتي اين روش تقريبا به همان اندازه تمام باند باقي مي ماند. نتايج شبيه سازي براي نشان دادن تاثير اين روش جدید ضمیمه شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *