روشي نوين مبتني بر PSOجهت حل پخشبار بهينه در شبكه هاي قدرت

در اين مقاله الگوريتمي جديد بر اساس روش هوش اجتماعي PSO براي حل مسئله پخش بار در يك شبكه قدرت ارائـه شده است. روش ارائه شده با سه روش ديگر مبتني بـر PSO وLPAC-PSO,GPAC-PSO,CAاز نظــــر ســــرعت همگرايي و نتيجه بدست آمده مقايسه شده است. تـابع هـدف در نظر گرفته شده در اين مقاله، هزينه نهايي توليد ژنرانورهاي شبكه ميباشد. تابع هزينه توليد براي هر يك از ژنراتورهـا بـا در نظرگيــري اثــر بارگــذاري ولوهــا  Valve Loading وEffectدر نظر گرفته شده است تا قدرت همگرايـي روش ارائه شده براي اين حالت بررسي گردد. روش نوين ارائه شده در اين مقاله قابليت فرار از نقـاط بهينـه محلـي را داراسـت و نتايج را بسوي نقاط بهينه كلي هدايت ميكند. ايـن در حـالي است كه تمامي معادلات و نامعادلات موجود در شبكه قدرت را مرتفع ميسازد. جهت تست قدرت همگرايي و نتـايج ايـن روش، شبكه تست 30باس IEEEانتخـاب گرديـد و نتـايج بدست آمده با نتايج بدست آمده از ديگر روشهاي مبتني بـر PSO مقایسه شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *