روشي نوين مبتني بر حذف هارمونيك ها جهت محاسبه امپدانس در حفاظت ديستانس ديجيتال

در اثر ايجاد قوس الكتريكي در سيگنال ولتاژ برشهايي ايجاد مــيشــود و ايــن امــر طبــق قضــيه فوريــه منجــر بــه ايجــاد هارمونيكهايي در ولتاژ ميشود. ايـن هارمونيكهـا مـيتواننـد روي محاسبات مربوط به فازور شكل موج در فركانس اصـلي و درنتيجه محاسبه امپدانس در حفاظت ديستانس اثر بگذارند. بمنظور جلوگيري و كم كردن اين اثرات در ايـن مقالـه روش جديدي براي محاسبه امپدانس و بهبود عملكرد رله ديسـتانس ارائه شده اسـت. در ايـن مقالـه نشـان داده مـيشـود كـه در محاسبه امپدانس توسط روشهاي پنجره متغير و پنجـره ثابـت در حفاظـت ديسـتانس، بـراي حـذف هارمونيكهـا بـه تعـداد نمونه هاي بالا نياز است. در روش جديد با تعداد نمونه مورد نياز براساس حذف هارمونيكها به محاسـبه امپـدانس بـا نـرخ نمونه برداري كمينه و سرعت مطلوب و بهينه پرداخته ميشـود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *