روشي نوين در بهبود كنترل بهبود دهنده ي يكپارچه ي كيفيت برق جهت جداسازي مشترك و شبكه در ايجاد اغتشاشات هارمونيكي و عدم تعادل

در اين مقاله روش هاي فعلي كنترل تجهيزات بهبود دهنده ي يكپارچه ي كيفيت برق و ضعف آنها در تخمين دقيق مقادير
مرجع براي جبران سازي بررسي مي شود، روش هاي موجود كنترل تجهيزات بهبود دهنده ي يكپارچه ي كيفيت برق ، فرض مي كنند كه مقادير ولتاژ و جريان اندازه گيري شده همان مقادير مرجع براي جبران سازي است، در اين مقاله روشي تازه براي كنترل ادوات بهبود دهنده ي يكپارچه ي كيفيت برق پيشنهاد مي گردد كه طي آن يك بهبود دهنده ي يكپارچه ي كيفيت برق كه در محل اتصال مشترك به شبكه قرار دارد، ابتدا در يك فاز شناسايي، پارامترهاي شبكه و مدل هارمونيكي و عدم تعادل بار را شناسايي مي كند و پس از اين تخمين، به صورت دقيق سهم هر يك از شبكه و مشترك در ايجاد جريان هارمونيكي هارمونيك هاي مختلف و عدم تعادل جريان مشخص مي گردد كه چه ميز ان از اين اغتشاشات در نتيجه اعوجاج هارمونيكي و عدم تعادل ولتاژ شبكه ي قدرت ايجاد مي شود و چه ميزان از آن در نتيجه ي بارهاي هارمونيكي و نامتعادل مصرف كننده ايجاد شده است . شناسايي دقيق اغتشاشات ناشي از هر يك، موجبات تصحيح اين اغتشاشات توسط بهبود دهنده ي يكپارچه ي كيفيت برق را فراهم مي سازد. در نهايت به وسيله شبيه سازي اين روش كنترل بر روي يك بهبود دهنده ي يكپارچه ي كيفيت برق ، دستاوردهاي اين روش كنترل با روش هاي فعلي مقايسه مي شود.

 

رضا باقري، جواد شكرالهي مغاني
دانشگاه صنعتي اميركبير، دانشكده برق
ايران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *