روشي نوين جهت محاسبه امپدانس در حفاظت ديستانس

محاسبه امپدانس در حفاظت ديستانس به روشهاي مختلفي صورت ميگيرد كه پارامترهاي مهمي همچون تعداد نمونه ها، نرخ نمونه برداري، سرعت و دقت تأثير بسزايي در عملكرد رله ديستانس دارد. در اين مقاله نشان داده ميشود كه براي حذف هارمونيكها در محاسبه امپدانس توسط روشهاي پنجره متغير خصوصاً حداقل مربعات و حداقل مربعات با حذف مقدار ،DCچگونه براي محاسبه امپدانس به تعداد نمونه بالا نياز دارند و همچنين كاهش سرعت محاسباتي در اين روش نمايان ميباشد. بمنظور بهينه سازي اين مسئله، روش جديدي براي بهبود عملكرد رله معرفي ميگردد. در روش جديد با تعداد نمونه مورد نياز براساس حذف هارمونيكها به محاسبه امپدانس با نرخ نمونهبرداري كمينه و سرعت مطلوب پرداخته ميشود همچنين با استفاده از اين روش ميتوان دقت بسيار زيادي در محاسبات بدست آورد. در اين راستا الگوريتمهاي مهمي همچون حداقل مربعات، حداقل مربعات با حذف مقدار DCبمنظور مقايسه براي محاسبه امپدانس بهمراه روش جديد در نرم افزار PSCAD طراحي و پيادهسازي شدهاند نتايج بهينه با بكارگيري روش جديد نشان داده شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *