روشي نوين جهت تعيين مكان خطا در خط انتقال به كمك تبديل موجك

در اين مقاله روشي نوين جهت تعيين مكان خطاي رخ داده در خط انتقـال، بـر اسـاس تحليـل موجـك و بـا در نظـر گـرفتن انعكاس امواج سيار ارائـه شـده اسـت. در ايـن روش ابتـدا از ولتاژي كه پس از وقوع خطا و با عملكرد كليـد قـدرت، در دوپ سر كليد قدرت به وجود مي آيد، نمونه برداري مي شود. سپس اين سيگنال توسط تبديل موجك گسسته db4مـورد پـردازش قرار مي گيرد و در انتها با استفاده از الگـوريتم مربـوط، مكـان خطا تعيين مي شود. شرايط خطـا توسـط نـرم افـزار EMTP شبيه سازي شده است. مقايـسه نتـايج بـه دسـت آمـده، نـشان مي دهد كه روش مذكور نسبت به روش هاي متـداول خطـاي كمتــري دارد و بــه خــوبي مــي توانــد بــه عنــوان جــايگزين روش های دیگر مطرح میشود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *