روشي نوين جهت تشخيص خطاي امپدانس بالا به كمك تبديل موجك و شبكه عصبي

در اين مقاله روشي نوين براي تشخيص خطاي امپـدانس بـالا با استفاده از تبديل موجك و شبكه عصبي ارائـه شـده اسـت. روش كار بدين صورت است كه ابتدا سيگنال جريـان خطـاي امپدانس بالا و جريان هاي عـادي شـبكه، بـا نـرخ 20KHZ نمونه برداري مي شوند. سپس اين سيگنال هـا توسـط تبـديل موجك گسـسته sym8مـورد پـردازش قـرار مـي گيرنـد. بـا استفاده از ضـرايب جزييـات موجـك در سـطوح اول و دوم، شاخص هاي مناسبي استخراج و به عنوان ورودي هاي شبكه عصبي در نظر گرفته مي شـوند. سـرانجام بـا تهيـه داده هـاي آموزشي كافي، شبكه عصبي به گونه اي آموزش مي بيند كه با دقت بالا و به طور مطمئن، خطاي امپدانس بـالا را از شـرايط عادي سيستم تشخيص دهد. مجموعه آموزشي شبكه عـصبي، از طريق شبيه سازي توسط نرم افزار ،PSCAD/EMTDC بر روي حالت هاي عادي شـبكه كـه شـكل مـوج جريانـشان رفتـاري مـشابه جريـان خطـا دارنـد، ماننـد برخـي بارهـاي غيرخطي، كليدزني بانك خازني، كليدزني خط و بار عـادي و همچنين بر روي حالتهايي مانند خطا بر روي خاك مرطـوب، خاك خشك، شن و ماسه، چمن و آسفالت به دست مي آيند. با توجه به نتايج به دست آمده، ملاحظه مـي گـردد كـه روش ارائه شده با دقت بالايي خطاهـاي امپـدانس بـالا را از طيـف گـسترده اي از بارهـايي كـه رفتـاري مـشابه جريـان خطـاي امپدانس بالا دارند، تشخيص مـي دهـد و ايـن كـارايي بـالاي استفاده از روش مذكور جهت تشخيص خطاي امپـدانس بـالا را نشان مي دهد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *