روشي نوين براي مقابله با پديده FIDVRدر سيستمهاي قدرت

با توجه به گسترش شبكههاي قدرت و افزايش بارهاي صنعتي و موتورهاي القايي، پديده FIDVRبه تعداد دفعات بسيار زيادي
در شبكه اتفاق ميافتد. با توجه به نقش اساسي موتورهاي القايي در پديده FIDVRيك معيار پايداري براساس پارامترهاي موتور القايي تعريف شده است. از ويژگيهاي اين معيار پايداري ميتوان به دقت بالا و سرعت محاسبه آن اشاره كرد. در محاسبات اين معيار، صرفاً اطلاعات محلي مورد نياز است و با توجه به محاسبات محلي و عدم نياز به ارتباطات مخابراتي، سرعت محاسبه اين معيار بسيار بالاست. با استفاده از معيار معرفي شده، روش حذف بار براي مقابله با پديده مذكور پيشنهاد شده است. تشخيص صحيح و سرعت بالاي محاسبات باعث عملكرد سريع واحدهاي حذف بار شده و حذف بار سريع باعث ميشود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *