روشي نوين براي جابجايي توليد به عنوان عمليات پيشگيرانه به منظور افزايش پايداري گذرا با استفاده از آناليز حساسيت شبكه عصبي تخمينگر امنيت

شيكي از مهم ترين شاخصهاي بيانگر پايداري گذرا، زمان رفـع بحرانــي Critical Clear Timeيــك خــط مــيباشــد.محاسبه ،CCTمستلزم انجـام شـبيهسـازي در حـوزه زمـان و انجام يك روند زمانبر ميباشد. شـبكه عصـبي تـوان تخمـين مقادير ،CCTبا استفاده از كميـات بهـرهبـرداري را داراسـت. انتخاب مناسب وروديهاي شـبكه عصـبي، قـدرت يـادگيري شبكه عصبي را بالا ميبرد. در اين مقاله نشان داده ميشود بـا بكارگيري روش آماريِ محاسبه همبستگي بين مقادير CCTو كميات بهرهبرداري، ميتوان بهترين وروديهاي شبكه عصـبي را براي تخمين CCTانتخاب كـرد. درنهايـت بـا بكـارگيري آناليز حساسيت بـه بهبـود پايـداري گـذراي سيسـتم در يـك  شرايط بهره برداري خاص پرداخته ميشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *