روشي نوين براي بهبود كنترل اوليه فركانس در واحدهاي سيكل تركيبي

در اين مقاله رفتار واحدهاي سيكل تركيبي در برابر تغييرات فركانس مورد بررسي قرار مي گيرد. براي اين منظور ابتدا مدل كنترل فركانس واحدهاي گازي، منطبق بر پاسخ واحدهاي گازي شركت آنسالدو، در محيط سيمولينك شب يه سازي شده است. در اين مدل حلقه كنترل دما نيز لحاظ گرديده است. در ادامه مدل واحدهاي بخار سيكل تركيبي بدون اعمال كنترل اضافي، به مدل كنترل فركانس واحد گازي اضافه شده و با رفتار زمان واقعي اين واحدها مقايسه شده است. كاست ي هاي پاسخ اين نوع واحدها مورد بررسي قرار گرفته و در نهايت مدلي براي بهبود عملكرد كنترلي با مشاركت بخش بخار واحدهاي سيكل تركيبي در كنترل فركانس پيشنهاد شده است. براي اين منظور، توابع تبديل تقريبي مربوط به توربين بخار جهت كنترل توان خروجي ماژول سيكل تركيبي، بر مبناي تست هاي متعدد ارائه شده است

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *