روشي نوين براي ارزيابي بهنگام حاشيه امنيت ديناميكي سيستم هاي قدرت بكمك ويژگي حساسيت شبكه عصبي تحليلگر امنيت

در اين مقاله روش جديدي مبتني بر كـاربرد شـبكه عـصبي براي ارزيابي حاشيه امنيت ديناميكي سيستمهاي قـدرت ارائـه گرديده است. در اين روش براي هر نقطه كار داده شده اي از سيستم قدرت با استفاده از شـبكه عـصبي تحليلكـر امنيـت ميتوان زمان بحراني رفع خطاي متناظر بـا تـك تـك خطـوط سيستم را بعنوان شاخص امنيتي سيستم محاسبه نمود. يكي از ويژگي هاي مهـم ايـن روش اسـتفاده از قابليـت حـساسيت شبكه عصبي براي تحليل حساسيت امنيت ديناميكي سيـستم نسبت به توليد اكتيـو ژنراتورهـا ميباشـد. بـا اسـتفاده از ايـن حساسيت ميتوان حاشيه ايمن بارگذاري ژنراتورهـا ي شـبكه را نسبت به خروج تك تك خطوط محاسـبه نمـوده و بـدين ترتيب حاشيه و مرز امنيتي سيستم را در فضاي حالـت توليـد ژنراتورها بدست آورد. روش پيشنهادي بـر روي سيـستم 39 شينه IEEEپياده گرديـده و نتـايج مناسـبي را  را از عملكـرد و كارائي اين روش نشان ميدهد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *