روشي جديد در پايدارسازي سيستم تعليق الکترومغناطيسي با استفاده از جبران فيدبک مثبت

سيستمهاي تعليق مغناطيسي بدليل عدم وجود تماس مکانيکي داراي مزاياي زيادي هستند. در چند سال اخير با افزايش کاربرد اين سيستمها در ادوات پيشرفته، توجه گسترده- اي به کنترل آنها معطوف شده است. سيستمهاي تعليق الکترومغناطيسي داراي ناپايداري ذاتياند. لذا استفاده از کنترل کننده براي پايدار ساختن آنها ضروري است. در اکثر موارد با سيستم پايدار ميشود، ولي با تغيير PID استفاده از کنترلکننده نقطه کار، پايداري سيستم از بين ميرود. در سالهاي اخير کاربرد روشهاي کنترل پيشرفته براي پايدارسازي سيستم تعليق الکترومغناطيسي رشد قابل توجهي يافته است. در اين روشها که اغلب احتياج به محاسبات عددي پيچيده دارد، از تئوري کنترل مقاوم استفاده ميشود. مشکلات پيادهسازي در روشهاي پيشرفته باعث محدود شدن کاربرد سيستمهاي تعليق الکترومغناطيسي شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *