روشي جديد در مديريت موقعيت بر مبناي الگوي حرکتي کاربر در شبکه هاي سلولي داده

ترافيك سيگناامروزه با افزايش كاربران شبكه مخابرات سيار و بدنبال آن كوچكتر شدن سلولها براي افزايش ظرفيت شبكه، ميتوان پيش بيني كرد كه رويههاي بهنگام سازي موقعيت و فراخواني بخش عمدهاي از ترافيك سيگنالينگ و پهناي باند راديويي در اين شبكهها را بخود اختصاص خواهند داد. در اين مقاله، يك الگوريتم مديريت موقعيت براي شبكههاي سلولي ارائه ميگردد كه با انجام آن مناطق موقعيت و فراخواني براي هر يك از كاربران براساس پروفايل آنها بصورت ديناميكي استخراج ميشود که باعث کاهش قابل ملاحظه ترافيك سيگنالينگ حاصل از مديريت موقعيت مي شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *